Oldroyd je fólie, která zabraňuje pronikání vody a hlavně radonu. Obsahuje nopy, které vytvoří umělé kanálky, kterými může volně odvětrávat jak radon, tak i vlhkost.

V čem spoèívá kvalita OLDROYD:

1) Je měkký a lze jej jednoduše a neomezeně ohýbat, skládat a tvarovat

2) Lze ho velmi jednoduše svářet horkým vzduchem

3) Menší tepelná roztažnost, nekřiví se a snadno se napojuje

4) Odolává takřka všem organickým i anorganickým kyselinám a louhům jakož i humusovým kyselinám a prorůstání kořenů

5) Recyklovatelný

6) Velmi vysoká hustota - součinitel difuze radonu je 0,27 x 10-13 m2/s

7) Má velkou průtažnost - až 400%

8) Pokud nebude mechanicky poškozen, má záruku 50 let

9) Lze na přání dodávat v libovolných šířkách do 2,5 m a délkách do 50 m

 

Cena: 80,- Kč/m2

 

Použití

Díky odvětrávací schopnosti nopů lze Oldroyd použít ve stavebnictví takřka všude:

1)      Hydroizolace staveb a ochrana proti radonu

2)      Ochrana vnitřních prostor budov - Jedná se hlavně o ochranu před zemní vlhkostí

3)      Ochrana zdí a jiných staveb před vlhkostí - Jedná se o ochranu vnějších i vnitřních zdí, kde nelze zabránit trvalému přístupu vlhkosti z podloží. Fólie OLDROYD zajistí cíleně regulovaný a kontrolovaný pohyb vlhkosti ve zdivu.

4)      Zelená střecha - V některých zemích (Skandinávie, Kanada, ...) je populární využít půdu jako izolační materiál na zateplení střechy. Pro tyto účely se velmi hodí fólie OLDROYD, protože má ideální vlastnosti pro tyto potžeby. Především to je vysoká hustota materiálu, možnost dokonalého lepení, netečnost a nezávadnost vůči všem rostlinám a v neposlední řadě absolutní zábrana proti prorůstání kořenů.

 

Technologie pokládky

Ochrana nových budov před zemní vlhkostí a radonem

 

Předpokládá se, že stavba má dokončené základové pásy, základovou desku a ležaté rozvody. V případì, že se jedná o jednoduchou stavbu bez svislých izolací nad úroveň terénu, tak se provede pokládka přímo na základovou desku. Nopy jsou směrem dolů. Podle půdorysných rozměrů se rozhodne, jak se bude fólie pokládat, aby nebylo nutné provádìt zbytečně mnoho spojů. Napojení lze provádět libovolně, protože nopy do sebe přesnì zapadají. V podélném směru je vždy jedna strana opatřena pruhem cca 10 cm širokým, který je vhodný pro všechny druhy lepení (horký vzduch, oboustranná lepící páska). V příčném směru se fólie přeloží o řady nopů (cca 10 cm) a opět slepí. Výrobce uvádí, že ačkoliv i přeložený spoj na vodorovné izolaci je dostačující proti vznikající vlhkosti, doporučujeme však vždy slepit. Jako důvod uvádí, že izolace stavby bez vysokých nákladů lze provést jen jednou. V případě použití fólie jako protiradonové bariéry  se spoje musí vždy lepit stejně jako všechny postupy a detaily! Pro těsnění detailů se mohou použít jak originál tvarovky od výrobce, tak lepící pásky, lepící šňůry a těsnící tmel. Je-li stavba zakomponována do terénu tak, že má některé části jako suterénní, tak se fólie vyvede na svislých plochách do výše nad úroveň budoucího terénu. V tomto případě je fólie na svislích stěnách s nopy směrem ven. Kotvení na svislé plochy se provádí pomocí hřebů s těsnící podložkou. V místech nad budoucím terénem lze fólii kotvit mechanicky libovolně. Pak je vhodné fólii (předpokládá se, že jsou správně provedeny všechny fóliové spoje) přímo zahrnout zeminou bez jakékoliv přizdívky. Podmínkou pouze je, že fólie nebude mechanicky poškozena zahrnujícím materiálem (ostré velké kameny, plechy apod.).

U staveb, které mají některé části pod úrovní terénu se vždy doporučuje v těchto částech stavbu opatřit v úrovni základového pasu drenáží, která je vyvedena mimo stavbu. Drenáž má být zasypána cca 20 cm kolem trouby štěrkem a poté zabalena do geotextilie. Po dokončení stavby a terénních úprav se v úrovni terénu fólie odřízne a ukončí pro správné uchycení a hezký vzhled ukončující lištou.

 

Ochrana staveb před zemní vlhkostí a radonem

Nejčastěji se jedná o stavby, které jsou nebo mají některou část pod úrovní terénu. V této části návodu se budeme zabývat pouze ochranou proti vlhkosti. Lze též u stávajících staveb dodatečně provádět ochranu proti radonu, ale složitost této ochrany si vyžaduje přesnou znalost dané situace, kdy každá stavba může mít odlišný způsob ochrany. Z tohoto důvodu doporučujeme vždy se obrátit na odbornou firmu, která navrhne řešení, ale též nové změření na přítomnost radonu a tím zaručí, že ochrana byla provedena správně.

Nejoptimálnější ochrana proti vlhkosti je ta, pokud je možné dostat se z vnější strany k obvodové zdi a zde provést výkop k základovému pasu. Pod úroveň nákladového pasu položíme drenáž, kterou obsypeme štěrkem a zabalíme geotextilí. Alespoň kousek (5 - 10 cm) pod základovou spárou začneme s pokládkou fólie směrem vzhěru, až nad úroveň terénu, kterou pokládáme nopy směrem ke zdi. Fólie se řádně přikotví. Podélné spoje budou slepeny buď horkým vzduchem nebo oboustrannou lepící páskou. Poté může být výkop zasypán zeminou a fólie opět v úrovni terénu opatřena upevňující ukončující lištou. Mezi vlhkou stěnou a fólií OLDROYD se vytvoří vzduchová mezera a rozdílem tlaku bude docházet k odvětrávání vlhké stěny. V objektu bude nutné dále provést izolaci proti vlhkosti v podlaze.

Pokud není možné provést odvětrávání mokrých stěn z vnější strany (např. napojení na sousední objekt apod.), provede se ochrana objektů proti vlhkosti z vnitřní strany. Optimální je, pokud izolovaný prostor je úplně prázdný, zbavený všech podlahových krytin. Zde se nejprve provede izolace podlahy. Na stávající podlahu se položí fólie OLDROYD s nopy směrem dolů, která se u svislých stěn ohne vzhůru do výše cca 10 cm. Rohy se neprořezávají, ale skládají. Fólie bude opět ve spojích řádně slepena, stejně jako utěsněny všechny prostupy. Na svislých stěnách se ukotví a 10 cm nad podlahou se hezky a rovně zařízne. Asi 1 až 2 cm nad touto fólií se upevní provětrávací lišta OLDROYD, do které se zasune fólie OLDROYD - omítková, která je opatřena z vnitřní strany polyesterovou rohoží a dobře se na stěny ukotví. Je zakončena 2 cm pod stropem. Kotvení musí být provedeno zodpovědně, aby dokázalo unést hmotnost budoucí omítky. Doporučuje se 18 - 20 kotev na 1 m2. Podélné spoje se pouze překládají.

Po ukotvení se tato fólie klasicky omítne, vhodné jsou všechny typy omítkových směsí, které jsou hodnoceny jako pružné. U stropu se nakonec připevní větrací zakončující lišta, kolem oken se použijí lišty rohové. Pokud se použije místo omítky jakýkoliv obkladový materiál (např. sádrokarton, palubky, různé desky, použije se místo omítkové pouze fólie s nopy. Takto provedená izolace umožňuje okamžité obývání, neboť vlhkost ze stěn a podlahy se odvádí do místnosti, kde se rozdílem teplot absorbuje do ovzduší. Úroveň relativní vlhkosti vzduchu se tak v místnosti zvýší jen nepatrně, stěny se budou trvale vysoušet a z prostoru zmizí nepříjemný zápach vlhkého prostředí.

 

Ochrana zdí a jiných staveb před vlhkostí

Princip ochrany zdí, a to jak z vnější nebo vnitřní strany je podobný jako u ochrany objektů.

 

Zelené střechy

Konstrukce střechy, která musí být staticky dimenzována na vyšší měrné zatížení (cca 750 kg/m2), zakončena na bedněním, může být z prken, dřevoštěpových desek, překližky apod.. Na toto bednění se položí hydroizolační vrstva (např. bitumenový pás, fólie apod.). U okapní hrany a závětrné lišty jsou namontovány speciální kovové háky, na které jsou připevněná prkna, která tvoří zábranu proti sesuvu budoucí zeminy. Na tuto střechu se pokládá fólie OLDROYD tak, že je vždy u okrajů zvednuta do výše ochranných prken. Je položena souběžně s okapní hranou, v horní části se mechanicky kotví, dalším pásem se toto kotvení přelepí. Takto se pokračuje až k hřebeni, kde se přeloží poslední pás fólie. Na tuto fólii se již pokládají speciální pytle se zeminou. Po dokončení pokládky se u jutových pytlů odříznou vrchní části, zemina se urovná a uhrabe. Pro účely zelených střech se vysazují speciální rostliny, které jsou pro tyto podmínky vhodné.

Technická data

 

Nopovaný

Drážkovaný

Materiál

Polypropylen

Polypropylen

Tloušťka membrány

0,5 mm

0,5 mm

Váha

0,53 kg/m2

0,47 kg/m2

Vzduchová mezera

5,0 l/m2

0,4 l/m2

Pevnost v tahu

44 MPa

44 MPa

Tažnost

820 %

820 %

Pracovní teplota

-20°C až +80°C

-20°C až +80°C

Vicatův bod měknutí

148 °C

148 °C

Emise (voc)

<10µg/m2h

<10µg/m2h

Chemická odolnost

Velmi dobrá

Velmi dobrá

Rázová houževnatost

Velmi dobrá (do -20°C)

Dobrá (do -40°C)

Velmi dobrá (do -20°C)

Dobrá (do -40°C)

 

Příslušenství Oldroyd

1)      Butylkaučuková těsnící šňůra

2)      Oboustranná lepící butylkaučuková těsnící páska

3)      Pevnostní hřeb s plastovou podložkou

4)      Plastová podložka

5)      Ukončovací lišta odvětrávací

6)      Ukončovací lišta